Opmerkelijk nieuws

Op deze pagina opmerkelijke nieuwsberichten en commentaar daarop. Voor de duidelijkheid: ik pretendeer hier niet een overzicht te geven van nieuws, of van wat ik belangrijk vind. Ik zoek nieuws op waarover ik me verbaas, of waarover ik iets te melden heb... Lees maar.

vrijdag 3 oktober 2003
In trouw: 'Hoogleraar begrijpt dierenactivisten wel' En in het artikel: 'Terroristen? Welnee.' Professor Dirk Boon, hoogleraar Dier en recht aan de Universiteit van Utrecht is aan het woord. 'Het is burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat mag, als een onderwerp heel netelig ligt, wat mij betreft nog best ver gaan.'
Ik ben het met deze hoogleraar eens, al zullen we ieder een eigen idee hebben over wat 'best ver' is.
De manier waarop wij met dieren omgaan is echt heel slecht. En de politieke roep dat mensen goedkoop vlees willen, en dat het daarom mag, is een idiote vlucht voor de werkelijkheid. Als mensen graag vergelding of vermaak willen, hangen we ook geen mensen op aan een boom op een dorpsplein. Het is de taak van mensen individueel, en van de politiek collectief, om zorg te dragen voor zichzelf en hun omgeving. Daarover zijn we het eens. Maar mensen kunnen alleen op kleine schaal bijdragen aan verbetering.
Als je wilt dat je straat schoon is, dan kun je daar zelf aan meehelpen. En als je wilt dat sommige dieren een beter leven krijgen, kun je daar zelf een bijdrage aan leveren. Maar het is heel moeilijk om als persoon een bijdrage te leveren als het om zaken gaat die voor iedereen of overal zouden moeten gelden. De randen van wat geoorloofd is worden bepaald door de politiek.
Wanneer het door de politiek gestelde speelveld te sterk afwijkt van wat mensen redelijk vinden, ontstaat er een spanning. Die spanning zie je, zoals Boon in het artikel zegt, bij emancipatiebewegingen als abortus, eutanasie, kernenergie en stakingsrecht. Boon: 'Elke keer is er een sterke roep om politiek ingrijpen, het gaat om principi‘le keuzes'. Het woord spanning is eigenlijk te zwak, denk ik. Het gaat om een paradigma, een vanzelfsprekende zienswijze, die veranderd moet worden. De eerste voorvechters komen vaak uit relatief radicale kring, langzaam komen er steeds meer voorvechters en raken steeds meer mensen aan de nieuwe zienswijze gewend. Ergens tussen dat moment en het moment dat vrijwel iedereen zich de nieuwe zienswijze eigen heeft gemaakt, moet de politiek een omslag maken. De aandacht voor dierenrechten - of eigenlijk de afschuw voor het dierenleed - is de afgelopen jaren flink gegroeid. Crises als MKZ en varkenspest hebben mensen bewust gemaakt van het leed, en de vreemde economische krachten die daarachter zitten. De vogelpest-crisis heeft volgens mij een omslag teweeg gebracht, met name door de keuze van de overheid ook hobbiekippen aan te pakken. Mensen willen dat de dieren het beter krijgen, en zullen de gevolgen - duurder vlees - accepteren. Dat doen ze immers ook bij accijns. Het is nu de politiek die aan zet is.
Over de hobbiekippen heb ik indertijd een opiniestuk geschreven, dat hier te lezen is.

vrijdag 9 mei 2003
In diverse kranten: Staatssecretaris Rutte stelt voor om verslaafde uitkeringsgerechtigden voortaan onderdak en eten te geven, in plaats van een uitkering
Het is altijd lastig om een nieuw plan via de media te beoordelen. Je weet niet wat ze er zelf van maken, en je weet niet in hoeverre het plan in zijn geheel is uitgedacht en volledig doordacht is. En juist in dit soort plannen schuilt het gevaar het kind met het badwater weg te gooien. Het gaat om een complex probleem vol principi‘le waarheden.
Allereerst heb je te maken met de vrijheid van levensstijl. Mensen zijn vrij om zo te leven als zij zelf willen. Die vrijheid is wat mij betreft een hoog goed, en kan slechts beperkt worden wanneer het belang van anderen (mensen, dieren, omgeving) ernstig wordt geschaad.
Ten tweede heb je te maken met rechtsgelijkheid. Wil je mensen iets wel of niet toekennen of verbieden, dan moet je soortgelijke gevallen soortgelijk behandelen. Verslaafd zijn we allemaal, al is het maar aan koffie of roken. Welke verslavingskenmerken zijn bepalend om zo ver te gaan de vrijheid van levensstijl van mensen te beperken?
Ten derde heb je te maken met het motief tot het geven van een uitkering. Is die om de persoon te helpen te overleven, om de maatschappij te behoeden voor de gevolgen van te grote inkomensverschillen, om bestaanszekerheid voor nog-niet-uitkeringsgerechtigden te garanderen?
Ingrijpen in iemands levensstijl gebeurt normaal alleen in het strafrecht door een rechter, of civielrechterlijk bij het onder curatele stellen van personen. Die zware toets, onafhankelijk van de wetgevende en uitvoerende macht, zou ook voor het verplicht beheren van een uitkering moeten gelden. Het lijkt me dan ook goed wanneer alleen tot zulke maatregelen kan worden besloten door een rechter. En om te voorkomen dat moraalridders opstaan, zou alleen tot zulke verplichte maatregelen over gegaan moeten worden wanneer iemand strafbare feiten heeft gepleegd.
Wanneer iemand een gevaar voor zichzelf is, kan ook nu al iemand onder curatele geplaatst worden. De curator beheert dan de financi‘n, in het belang van het individu. Het lijkt dan ook niet nodig hiervoor aparte regelingen te treffen. Dat is trouwens heel vaak de oplossing voor een probleem: algemenere regels ook op dit probleem van toepassing verklaren.

donderdag 8 mei 2003
In diverse kranten: Apothekers en groothandel dreigen met boycot nadat medicijnenfabrikant Genthon de prijs van een medicijn met 42 procent verlaagt.
Onbegrijpelijk, deze actie van apothekers en groothandel. De prijs van het medicijn kan verlaagd worden doordat het patent afloopt, daar is niets vreemd mee. Doordat de prijs omlaag gaat, krijgen groothandel en apotheek geen of minder bonussen. Die bonussen zijn naar hun zeggen nodig, omdat de apotheken zelf weer een generieke korting geven op medicijnen. Tot zover de techniek.
Maar de techniek zelf staat ter discussie, en wanneer de medicijnenfabrikant zijn medicijn voor een lagere prijs kan aanbieden, is daar voor het systeem zeker winst te halen. Het is dus te verwachten dat het systeem beter kan worden, wanneer medicijnen goedkoper worden aangeboden aan het begin van de keten. Een goede actie dus, die hooguit op protest van de researchafdelingen van andere medicijnfabrikanten kan rekenen. Minder winst voor de fabrikant betekent immers ook dat er minder geld is om onderzoek naar nieuwe medicijnen te doen.
De verbazing zit hem in het ontzettend stomme gedrag van de apothekers en groothandel. Dat zij het niet met het systeem eens zijn, dat ze het verlagen van medicijnprijzen willen laten samengaan met het afschaffen van het systeem, dat ze winst willen maken, dat zijn allemaal verhalen die geloofwaardig zouden zijn. Maar ze kiezen voor de stomste variant: tegen efficientie pleiten, en daar zelfs voor met een boycot dreigen! Is er iemand uit de medische branch die het me kan uitleggen? Mail me, en we maken een afspraak. Alsjeblieft! Maar ook als iemand me kan uitleggen hoe het systeem nu echt werkt, en waar problemen liggen, wat voor oplossingen er zijn, en wat daar de voor- en nadelen van zijn, dan hoor ik het ook graag.

woensdag 29 januari 2003
In diverse kranten: In Japan leent ABN-AMRO gedurende een dag geld uit aan een Franse bank tegen een negatieve rente van 0,01 procent.
Een negatieve rente, dat betekent dat je de volgende dag niet meer, maar minder geld terug krijgt. Het is iets dat we ons in onze economie niet kunnen voorstellen. Toch gebeurt het nu. Japan heeft op dit moment een hele lage rente, of zelfs 0 procent. Maar als je een negatieve rente gaat rekenen, kun je het geld dus beter in een oude sok doen en helemaal niet uitlenen. Tenzij er iets anders achter schuilt. Ik ga op onderzoek uit, en bel met diverse afdelingen van ABN-AMRO. Mijn eerste gok is dat er transactiekosten zijn die hoger zijn dan de negatieve rente. Op die manier kun je toch geld verdienen. Maar dan is het logischer om de transactiekosten gewoon lager te maken. Volgende hypothese is dat er een of andere andere afspraak is gemaakt, die nagekomen moest worden. Daarin kan zijn afgesproken dat er een bepaald percentage minder wordt betaald dan een standaardpercentage. Als dat standaardpercentage dan omlaag gaat, kan het standaard-min percentage onder de nul zakken. Het is nog niet duidelijk, maar ik heb aan het eind van de middag een telefoonnummer van iemand die er meer vanaf zal weten. Die kan ik morgen bereiken. Meer info volgt...
Maar waarom vind ik dit zo interessant? Dat schrijf ik onder het menu 'politiek' in het stukje 'negatieve rente'.

maandag 16 december 2002
Metro: 'CIA heeft toestemming om terroristen te doden'
Hoe is het mogelijk! Die Bush heeft echt het idee dat hij in zijn eentje de hele wereld regeert. Dodenlijsten zijn verboden, zelfs als je zijn (en door de NATO geaccepteerde!) definitie van oorlog uitbreidt tot 'de oorlog tegen het terrorisme', kun je niet zomaar mensen op een dodenlijst zetten. Omkomen in de strijd, dat is het risico dat bij oorlog hoort. Maar deze actie van Bush is zelf een vorm van terrorisme. En dat is nou wel een leuke wending, want als Bush tot de terroristen gerekend mag worden, mag hij ook door de NATO aangevallen worden. De wereld van 'goed' en 'kwaad' kan er nog eens heel anders uit gaan zien...
Alle gekheid op een stokje: het is natuurlijk funest wanneer leiders elkaar op een hitlijst gaan zetten. Dan kunnen alleen nog mensen die een doodswens hebben zich geroepen voelen tot het ambt van regeringsleider. En als daarmee het passief kiesrecht (je verkiesbaar stellen) wordt beperkt, is dat het einde van de democratie. Bush moest zich schamen, en Nederland zou zich hier flink over moeten opwinden.

vrijdag 13 december 2002
De Volkskrant kopt: 'Paus: God is mensheid zat'
Een artikel dat op alle fronten aanleiding geeft tot discussie. Ik had het nieuws gemist, en ook alle commotie erover dat weekend. Zelf zag ik de kop maandagochtend in de lerarenkamer op Sorghvliet, mijn oude middelbare school. Tegen Machteld, een oud-studiegenoot die ik nog uit Leiden ken en die nu Latijn en Grieks doceert, zei ik nog: dit is een mooie kop om grammaticale zaken mee uit te leggen. Bedenk maar eens: 'Paus: mensheid is God zat' of 'mensheid: God is paus zat'. Kwinkslagen als 'Paus (zat): ...' zijn ook vermakelijk, maar het is natuurlijk een ernstig signaal. Wat moet je hiermee, als je oprecht katholiek bent? Wat moet iemand die zijn laatste hoop heeft gevestigd op de heer? Ik vind het een onverantwoordelijke uitspraak, die alleen met bewijsvoering door een Paus uitgesproken zou mogen worden. Kunnen wij kerst na zo'n mededeling van een autoriteit nog vieren? En spreekt de Paus ook namens Allah, Jahweh enz.? Waarom niet eerst overleg met andere godsdienstige leiders, zodat je gezamelijk met een heldere verklaring kan komen? Of meent de Paus dat zijn God een andere is dan die uit andere geloven? Of is God misschien alleen het katholieke kleindeel van de mensheid zat? Dit zou nog wel eens tot een schisma in de katholieke kerk kunnen leiden...

woensdag 11 december 2002
In de NRC (van 11 of 12 december):
'Universiteiten Italie in gevaar'
Rome, 11 dec. De rectores magnifici van 80 italiaanse universiteiten hebben gisteren ontslag genomen. Ze willen daarmee protesteren tegen de volgens hen onacceptabele bezuinigingen op het onderwijs. De regering heeft aangekondigd meer dan 200 miljoen euro te zullen bezuinigen in 2003. De rectoren menen dat de universiteiten niet kunnen blijven voorbestaan. (Reuters)
Een klein berichtje, door iemand uitgeknipt en door mij vergroot tot A3-formaat. 80 Universiteiten waar de onderwijs- en onderzoekshoofden ontslag nemen, dat is een ongekend politiek signaal. Europa heeft haar greep op het Hoger Onderwijs, met name doordat dat onderwijs via een handelsverdag van de WTO (het GATS-verdrag) dreigt te worden onderworpen aan de regels van de wereldeconomie. Dat betekent dat economische argumenten voortaan de boventoon zullen voeren, en er dus alle gelegenheid is publieke financiering ook in de verdere toekomst af te bouwen. Dit is een wereldprobleem, dat nu nog versnipperd in verschillende landen wordt aangepakt. Gelukkig dat de NRC een kapitaal signaal uit Italie wil doorgeven, al is het in de marge...